اخبار

کارگاه : ناسیونالیسم اوکراینی و بروز جنگ هیبریدی شناختی

کارگاه : ناسیونالیسم اوکراینی و بروز جنگ هیبریدی شناختی گالری

انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی و کمیته بین الملل انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار میکند: نشست: ناسیونالیسم اوکراینی و بروز جنگ هیبریدی شناختی سخنران: محمدحسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ هیبریدی شناختی با ارائه گواهی معتبر تاریخ: ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت: ۲۰:۳۰ لینک نشست: ‌‌‌‌ https://www.skyroom.online/ch/uma/siasi انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران https://t.me/spsiran_ir

ادامه مطلب
همبستگی اجتماعی و توسعه

همبستگی اجتماعی و توسعه گالری

از مفهوم توسعه، تعاریف متعددی وجــــود دارد؛ امـــا بــه طـــور کلی می توان توسعه را یک فرآیند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانست که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جامعه بر اساس مشارکت فعال و آزاد است و نتایجی چون کاهش نابرابری، نرخ بیکاری و ریشه کن کردن فقر مطلق را به دنبال دارد. پیشرفت و توسعه هر جامعه ای تابع انسجام انـــرژی آن جامعه اسـت. تـا زمـانـی کـه عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند، نمی‌توان مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت و یا توسعه‌یافتگی سوق داد. اگر قـرار باشد در عمل انسان‌ها، هماهنگی و انسجام ایجاد شود، ابتدا باید در فکر و ذهن آن‌ها این هماهنگی شکل بگیرد و این یک اصل مسلم توسعه‌یافتگی است.

ادامه مطلب