آرشیو اخبار

همبستگی اجتماعی و توسعه

همبستگی اجتماعی و توسعه گالری

از مفهوم توسعه، تعاریف متعددی وجــــود دارد؛ امـــا بــه طـــور کلی می توان توسعه را یک فرآیند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانست که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جامعه بر اساس مشارکت فعال و آزاد است و نتایجی چون کاهش نابرابری، نرخ بیکاری و ریشه کن کردن فقر مطلق را به دنبال دارد. پیشرفت و توسعه هر جامعه ای تابع انسجام انـــرژی آن جامعه اسـت. تـا زمـانـی کـه عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند، نمی‌توان مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت و یا توسعه‌یافتگی سوق داد. اگر قـرار باشد در عمل انسان‌ها، هماهنگی و انسجام ایجاد شود، ابتدا باید در فکر و ذهن آن‌ها این هماهنگی شکل بگیرد و این یک اصل مسلم توسعه‌یافتگی است.

ادامه مطلب