سیاست و تاریخ در آسیای مرکزی؛ زندگی و سیاست در دوران شوروی

Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan (Politics and History in Central Asia)گروه‌ها : انتشارات
ناشر : انتشارات سرو اندیشه
دسته کتاب : انتشارات
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۱
شابک : 5_8_97502_622_978
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۱
تعداد صفحات : ۱۷۰
مرحله تولید : چاپ شده

در ﭼﻨﺪ دﻫه ﮔﺬﺷﺘﻪ، آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋیکی آن، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ و در ﻣﺠﺎورت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻫﻨﺪ، داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت ﺑﻴﻦ ‌اﻟﻤللی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی غنی آن، ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮاﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎهی و ﺗﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ چالش‌هایی مانند ﺻﻠﺢ سازی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، ﺗﺄﺛﻴﺮات درﮔﻴﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺗﻌﺪادی از درﮔﻴﺮی‌ﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﻗﻮمی اﺧﻴﺮ و ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌه پساسوسیالیستی مواجه است. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎهی ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎسی، رواﺑﻂ بین‌اﻟﻤﻠﻞ، اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎسی، ﻣﺮدم ﺷﻨﺎسی، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت امنیتی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار میﮔﻴﺮد. ﻣﺠﻤﻮﻋه ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان بستری برای ﭘﮋوﻫﺶ‌های در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 

نویسنده: ﺗﻴﻤﻮر داداﺑﺎﻳﻒ، دانشگاه تسکوبا ژاپن، انتشارات Palgrave Macmillan

مترجم: مریم نوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎن و ازﺑﻜﺴﺘﺎن؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ در آﺳﻴﺎی ﻣﺮﻛﺰی

 از ﻣﺠﻤﻮعه کتاب‌های زندگی و سیاست در دوران شوروی

نویسنده: ﺗﻴﻤﻮر داداﺑﺎﻳﻒ، دانشگاه تسکوبا ژاپن، انتشارات Palgrave Macmillan

مترجم: مریم نوری، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

انتشارات: سرو اندیشه

 ﭼﺎپ اول: ﺑﻬﺎر 1401

شابک:  5_8_97502_622_978

شمارگان: 1000

قیمت: 75000 تومان

 

 

کلید واژه ها: مریم نوری آسیای مرکزی

ارسال با ایمیل: