رژیم پهلوی و دولت‌های انگلیس و آمریکاگروه‌ها : انتشارات
دسته کتاب : انتشارات

نویسندگان: حسین انصاری فرد و محمد حسنی تبار

انتشارات: سرو اندیشه با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

چاپ اول: 1400 

شمارگان: 1000

ارسال با ایمیل: